Reiki healing

Professional Reiki healer doing reiki treatment to young woman